Seguretat

La seguretat com a impuls de la nostra cultura corporativa

Al Complex Industrial de Tarragona, la seguretat de les persones i instal·lacions és el nostre objectiu i un dels eixos entorn dels quals gira tota la nostra activitat.

Operaris amb cascos a la refineria

A Repsol entenem la seguretat com l'eix entorn del qual gira tota la nostra activitat.

La ferma convicció que tots els accidents són evitables ens ajuda a treballar cada dia envers la millora contínua dels nostres processos, instal·lacions, capacitació i comportaments. Conscient dels riscos que comporta l’ús dels productes i el procés que es desenvolupa, Repsol disposa de mesures de seguretat basades en els estàndards més exigents.

La seguretat en xifres

Des dels inicis, hem desplegat plans integrals de prevenció, detecció i mitigació que abasten tant el disseny de les instal·lacions com la formació del nostre personal. El nostre objectiu és la consecució de zero accidents gràcies a la implantació d’hàbits de comportament segurs i la creació d’una cultura de Seguretat integrada en tots els treballadors propis i contractistes.

+ 18

milions d'euros

d'inversió en instal·lacions

+ 29.000

hores

de formació específica en seguretat

+ 500

simulacres periódics

d'emergència per a ensenyament

+ 80.000

análisi

de riscos anuals

Operario pasando por una pasarela del Complejo

La seguretat com a element essencial de la nostra sostenibilitat

La Seguretat és un compromís que recollim en els nostres plans de sostenibilitat. Al Complex Industrial de Tarragona complim els nostres compromisos en seguretat (PDF 2 MB). Així, completem el Pla Anual de Seguretat que va recollir mesures per a la prevenció de riscs i mitigació d'impactes en matèria de seguretat industrial i higiene laboral. 

Una altra de les accions que duem a terme reforça la relació amb les institucions i organitzacions necessàries per assegurar una adequada coordinació i gestió en cas d'incidents o emergències.

Empleat de la refineria treballant

Compromesos amb l'acompliment d'un treball segur

En coherència amb els riscos inherents a la nostra activitat, disposem de plans d’actuació davant de les possibles incidències;  i seguim el Pla d’Emergència del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT), en col·laboració amb les entitats oficials implicades, com l’Organització de Protecció Civil de Tarragona, Bombers de la Generalitat, etc.

Per arribar a aquest objectiu, es mesuren les aptituds en seguretat gràcies a uns indicadors; i, en funció dels resultats, es fixa anualment un pla de seguretat laboral i industrial per aconseguir disminuir l’accidentalitat. Aquest pla estableix les inversions per mantenir i millorar les instal·lacions d'acord amb els estàndards del sector més exigents, sempre sota la premissa de conèixer els riscos dels productes, els processos, les instal·lacions i l’entorn, per prevenir-los i augmentar així la seguretat de les persones i del medi ambient i optimitzar -ne l'eficiència energètica.

Operarios del complejo hablando

Apostem per la seguretat

Nous Projectes: Tots els projectes d’instal·lació de nous equips o unitats inclouen l’anàlisi de riscos i les mesures de seguretat, d’aquesta manera s’integren amb la resta d’instal·lacions.

Certificació: El Sistema de Gestió de Seguretat de Repsol s'audita de manera regular, tan internament (auditories locals i auditories corporatives) com a través d’entitats externes.