Saltar al contenido

Seguretat

Instal·lacions

Empleada utilizando una máscara de seguridad

La seguretat està present en tot el cicle de vida de les nostres instal·lacions: Des del disseny i la construcció, fins al desmantellament preventiu i correctiu necessari per garantir en tot moment la protecció dels treballadors, de les propies instal·lacions, de l'entorn i de la societat. 

Les mesures de seguretat disponibles s'agrupen en dos grans blocs: La prevenció i la mitigació.

La PREVENCIÓ abarca totes les mesures orientades a evitat que es pugui produir un incident:

 • La integritat del disseny: Durant l'Enginyeria Conceptual i Bàsica de les noves instal·lacions es fixen els requeriments de disseny per a qué siguin inherentment segures, que haurà d'aplicar-se durant la construcció, l'operació i el manteniment de les unitats. Aquests requeriments parteixen de les normes coorporatives de disseny d'instal·lacions que tenen en compte i que respecten els codis internacionals (API, NFPA, DIN, etc.), legislació, bones pràctiques, etc. En tots els grans projectes i en aquelles petites modificacions que es requereixen, es realitza una anàlisi de riscos per definir i implementar les mesures de protecció més adequades. 
 • El control operacional: Inclou la monotorització del procés des de planta i sala de control, amb sistemes de control avançat, controlat per el personal format i preparat per mantenir les unitats en funcionament dins de les seves condicions de disseny i de seguretat.
 • Manteniment i Fiabilitat: Els plans de manteniment preventiu, predictiu i correctiu es defineixen i segueixen la màxima fiabilitat, cosa que fa que redundi en una major estabilitat del procés i en un menor nombre d'incidents. Inclou les inspeccions periòdiques reglamentàries d'equips, i implica un important esforç de formació contínua de tot el personal propi i contractista. 
 • Sistemes d'emergència: L'última capa de prevenció la forma una xarxa independent de sistemes de control: Són els sistemes de parada d'emergència, que de manera automàtica o manual paren les unitats o parts d'elles i les condueix a condicions segures. Així mateix, existeixen sistemes d'alleujament de pressió i de despressurització amb flama, que permeten una combustió controlada de l'inventari del producte afectat per la parada d'emergència. 

La MITIGACIÓ inclou tots els elements previstos per minimitzar i paliar les conseqüencies d'un accident:

 • Sectorització: Vàlvules d'aïllament amb control remot per compartimentar àrees i minimitzar la quantitat del producte involucrat.
 • Sistemes de detecció: Xarxa amb més de 900 punts de detecció en continu de productes tòxics i inflamables, amb alarmes en la sala de control.
 • Protecció pàssiva contra incendis: Ignifugat d'estructures i de cablejat crític, Contenció i conducció de derrames.
 • Protecció activa contra incendis: Més de 250 Monitors d'aigua, Sistemes de diluvi, Sistemes d'injecció d'escuma, 500 Hidrants, 250 Boques d'Incendi Equipades. Están connectats per una extensa xarxa mallada i alimentats des de varis centres de bombeig redundant, amb una capacitat de més de 7.000 m3/h d'aigua, cosa que permetria omplir una piscina ol·límpica en 20 minuts. 
 • Pla d'Emergència Interior (Pla dÀutoprotecció):
  • Mitjans propis de l'rganització, plans d'actuació en cas d'emergència, parc contra incendis propi, Equip Permanent, vehicles equpiats amb medis portàtils. Equips mòbils de resposta contra accidents majors.
  • Col·laboració amb empreses Químiques de Tarragona (PAM: Pacte d'Ajuda Mútua) i entre refineries (PAMER: Pacte d'Ajuda Mútua entre Refineries)
  • Parcs Quimics. Parcs contraincendis mancomunats del Sector Químic de Tarragona.
 • Pla d'Emergencia Exterior: Coordinació amb els organismes oficials com Protecció Civil, i d'acord amb les directius marcades en el PLASEQCAT (Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya).
 • PIM (Pla Interior Marítim):  Protecció davant contaminació marina accidental 
 • També et pot interessar

Energía e Innovación

Energia i innovació

L'evolució de l'ésser humà és la cerca de materia i energia per sobreviure. La nostra història en aquest planeta avança paral·lelament amb la història de l'energía.
Medio ambiente

Medi ambient

Al Complex Industrial de Tarragona es processen grans quantitats d'hidrocarburs per convertir-los en productes.