Saltar al contenido

Sostenibilitat

Medi ambient

Medio ambiente

En el complex de Tarragona inventim uns 80 millons d'euros a l'any per millorar les nostres instal·lacions i equips. Aquest van destinats sobretot en millores en Seguretat, Medi ambient i eficiència energètica.

La principal característica del Complex Industrial de Tarragona és la seva magnitud, fora de l'escala habitual: Es processen quantitats enormes d'hidrocarburs per convertir-los en productes. A més, la proporció d'aquesta conversió creix any rere any, cosa que també ho fa conseqüentment el nostra consum energètic i l'impacte ambiental, encara que en un grau menys elevat gràcies a les mesures de prevenció i correció. Per aquest motiu, gran part del nostre esforç es centra en eliminar o contenir aquests residus i evitat un impacte al medi ambient o, en el seu defecte, minimitzar-ho el més possible.

Emissions Atmosfèriques

Emisiones Atmosféricas

Les nostres emissions a l'aire són principalment compostos generats per la combustió. Per evitar qualsevol tipus de perjudici, el complex fa un estricte control que registra tant l'emissió com la concentració de partícules i gasos en l'atmosfera.

Aquest procés es duu a terme a través d'una xarxa d'analitzadors aques estan situats en els punts d'emissió i enviats seguidament a la Generalitat.

Les mateixes es complementen amb els obtinguts per la propia Generalitat a través d'altres estacions de control situades a l'entorn del complex petroquímic de Tarragona, on es troben totes les instal·lacions de Repsol, entre d'altres les industries del sector.

Aquesta xarxa de control constitueix una de les més denses i completes del món, i, les medicions realitzades són públiques i es poden consultar diàriament a la pàgina de la Generalitat  www.gencat.es

Gestió de l'aigua

El Complex de Tarragona compte amb Plantes de Tractament d'Aigües Residuals des del seu inici operatiu (quelcom que no sempre ha estat habitual), amb la qual controla estrictament els seus afluents. Després de ser depurades, les aigües són abocades a través d'una canonada (emissari submarí, conjunt per a totes les empreses químiques de Tarragona) que s'endinsa en el Mar Mediterrani. 

L'Agència Catalana d'Aigua verifica externament aquest procés, i está demostrat que les aigües que retornem al final de la depuració tenen nivells mínims de contaminació. I es reduiran encara més en un futur ben próxim.

Gestió de residus

En tot el nostre procés de producció, els residus sòlids que es generen no superen el 0,1 % del volum de producció. Tot i això, el nostre objectiu és frenar-ne la generació tant com sigui possible i evitar qualsevol impacte que poguessin produir en el medi ambient.

Gestió del sòl

Gestión del suelo

Les instal•lacions de refinament representen un risc per al subsòl i les aigües subterrànies que s'hi puguin albergar que cal tenir en compte. Per evitar-ne el risc, s'utilitzen les millors tècniques disponibles per aïllar el sòl del complex de la capa freàtica.

Com a mesura addicional, la nostra refineria també té instal•lacions d'una xarxa de més de 100 piezòmetres (dispositius que mesuren les característiques d'un fluid, com l'aigua) per al control del subsòl i de la qualitat dels aqüífers.

  • També et pot interessar

Una farola iluminando al atardecer

Dia Mundial de l'Eficiència Energètica

La millora d'eficiència energètica i la reducció de CO2 és un objectiu per al Complex Industrial de Tarragona. Al voltant del 60% dels costos operatius de les instal·lacions corresponen al consum d'energia, de manera que seguir avançant en l'optimització energètica millora la competitivitat del Complex.
 Operario del Complejo Industrial de Tarragona de Repsol junto a un depósito de agua

Dia mundial de l'aigua

Desenvolupem una gestió sostenible de l’aigua mitjançant la recerca contínua de solucions per garantir l’ús responsable dels recursos hídrics, preservar la seva qualitat i avançar cap a un model d’economia circular.