Saltar al contenido

Nota legal

Informació general

Aquest avís i informació legals (d'ara endavant, l'"Avís legal") ") regula l'ús del servei del portal d'Internet www.repsol.com (d'ara endavant, el "Portal"). Us recomanem que llegiu atentament aquestes Condicions abans d'iniciar-ne l'ús.

Per acomplir amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

 • Titular: Repsol S.A.
 • Adreça: C/Méndez Álvaro 44, 28045, Madrid
 • Informació de contactesacportal@repsol.com o 901-10-15-20
 • Dades registrals: Registro Mercantil de Madrid, Hoja nº M-65289, Folio 175, Tomo 3893, Libro 0, Sección 8ª.
 • CIF: A-78/374725

I.- Usuaris

L'accés al Portal i/o el seu ús atribueix, a qui el fa, la condició d'usuari, que accepta, des d'aquell mateix moment, plenament i sense cap reserva, aquestes condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementen, modifiquen o substitueixen les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del Portal. Per tant, abans d'utilitzar els serveis oferts pel Portal, l'usuari també ha de llegir atentament les Condicions particulars corresponents. /p>

Així mateix, la utilització del Portal es troba sotmesa igualment a tots els avisos, els reglaments d'ús i les instruccions posats en coneixement de l'usuari per Repsol, en la mesura que substitueixin, completin i/o modifiquin aquest Avís legal.

Repsol pot modificar aquestes Condicions generals o les Condicions particulars que s'apliquin a un servei o contingut, la qual cosa es publicarà al Portal mitjançant l'avís corresponent. Les modificacions no s'aplicaran amb caràcter retroactiu i entraran en vigor a partir de la data de la seva publicació. Si no accepteu les condicions modificades d'un servei, haureu de deixar d'utilitzar el servei esmentat. Us recomanem que consulteu, periòdicament, les Condicions d'ús del Portal.

II.- Ús de la pàgina web, dels seus serveis i continguts

La prestació dels serveis per part de Repsol té caràcter gratuït per als usuaris

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. No obstant això, Repsol pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis a l'emplenament previ del registre d'usuari corresponent o a l'emplenament de formularis. En tot cas, el registre s'ha d'efectuar en la forma expressament indicada en el mateix servei o en les Condicions particulars que el regulin, i l'usuari ha de facilitar informació veraç i mantenir actualitzada, a tota hora, la informació que faciliti. L'usuari és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a Repsol o a tercers per la informació que faciliti.

L'usuari es compromet a utilitzar el web i els seus serveis i continguts sense contravenir el que disposen aquest Avís legal i les Condicions que el complementin, modifiquin o substitueixin, la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, està prohibit usar el web amb finalitats il·lícites o lesives contra Repsol o qualsevol tercer, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so o imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

 • La seva reproducció, còpia, distribució, difusió, comunicació pública, transformació o modificació, llevat que es disposi de l'autorització dels seus titulars legítims o resulti legalment permès.
 • Qualsevol vulneració dels drets de Repsol o dels titulars legítims sobre aquests continguts.
 • Utilitzar-los per a tot tipus de finalitats comercials o publicitàries, diferents de les permeses estrictament.
 • Qualsevol intent d'obtenir els continguts del Portal per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris, així com dels que es facin servir habitualment a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici al Portal de Repsol o als serveis o continguts.

III.- Responsabilitat de l'usuari per danys i perjudicis

L'ús del Portal s'ha de fer sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'usuari, i Repsol queda exonerada, expressament, dels danys o perjudicis que es causin a l'usuari o a tercers per l'ús esmentat en contra del que estableixen aquest Avís legal i les Condicions particulars que en cada cas siguin d'aplicació. Aquesta responsabilitat s'ha d'estendre a l'ús, per part de l'usuari o de qualsevol tercer, de qualssevol contrasenya o similars assignades per a l'accés al Portal, si s'escau, o a qualssevol dels seus serveis.

Sense perjudici dels aspectes anteriors, Repsol es reserva el dret a denegar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, l'accés al Portal, als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les particulars que els siguin d'aplicació en cada cas.

IV.- Modificació unilateral

Repsol podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l'estructura i disseny del Portal, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d'accés i/o ús del Portal.

V.- Hiperenllaços

V.1.

Les persones o entitats que pretenen fer o fan un hiperenllaç des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a qualsevol de les pàgines del portal de Repsol s'han de sotmetre a les condicions següents:

 • No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del Portal de Repsol.
 • No es poden establir ni deep-links, ni enllaços IMG o d'imatge, ni frames amb les pàgines del Portal de Repsol sense la prèvia autorització no expressa de Repsol.
 • No es permet incloure cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del Portal de Repsol, els seus empleats, ni sobre els serveis o continguts del Portal.
 • Llevat dels signes que formin part de l'"hiperenllaç", la pàgina web en què s'estableixi no ha de contenir cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyen a Repsol, tret que ells mateixos en donin autorització.
 • L'establiment de l'"hiperenllaç" no ha d'implicar l'existència de relacions entre Repsol i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es faci, ni el coneixement i acceptació de Repsol dels serveis i continguts oferts en aquest portal.
 • Repsol no es fa responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es faci l'"hiperenllaç" ni de les informacions i manifestacions que s'hi inclouen.
 • La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no pot contenir informacions ni continguts il·lícits contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com tampoc no pot contenir continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
 • Qualsevol "hiperenllaç" al Portal de Repsol s'ha d'efectuar a la seva pàgina inicial o pàgines inicials de les seccions que conté.


V.2.

El Portal de Repsol pot posar a disposició dels usuaris connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a funció exclusiva la de facilitar als usuaris la recerca d'informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas es pugui considerar un suggeriment, una recomanació o una invitació per visitar-los. Repsol no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni es fa seus els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en els llocs web esmentats.

Repsol no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de manera indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que es puguin derivar de l'accés, el manteniment, l'ús, la qualitat, la licitud, la fiabilitat i la utilitat dels continguts, les informacions, les comunicacions, les opinions, les manifestacions, els productes i els serveis existents o oferts als llocs web no gestionats per Repsol i que resultin accessibles a través del Portal de Repsol.

VI.- Protecció de dades de caràcter personal - Política de privacitat de Repsol

Repsol pot demanar en diversos formularis del Portal dades personals i informació dels usuaris per emmagatzemar-les i/o utilitzar-les en relació amb l'usuari esmentat. Les dades facilitades pels usuaris s'incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de Repsol, amb domicili a Méndez Álvaro, 44, 28045, Madrid, Espanya, o de la societat del Grup Repsol de què es tracti (d'ara endavant "Responsable del fitxer"). En cadascun dels formularis en què es demanin dades de caràcter personal, l'usuari rebrà del Responsable del fitxer informació detallada sobre el tractament, la finalitat, l'ús de les dades, el caràcter obligatori o facultatiu de les respostes, les conseqüències de la negativa a proporcionar-les i, en general, de totes les mencions requerides per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

El Responsable del fitxer es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable i, en particular, (i) a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l'usuari a què tingui accés com a conseqüència de la navegació pel Portal. No obstant això, el Responsable del fitxer podrà revelar les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació de l'usuari quan li sigui requerida per autoritats públiques en l'exercici de les funcions que tenen legítimament atribuïdes i conforme a les disposicions que resultin aplicables; (ii) a adoptar les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua i el tractament o l'accés no autoritzat a les dades esmentades. Sense perjudici d'això, a causa de les condicions actuals de seguretat a Internet, el responsable del fitxer no pot garantir l'ús il·lícit de la informació dels usuaris per part de tercers. En conseqüència, ni Repsol ni el Responsable del fitxer no garanteixen ni assumeixen cap responsabilitat pels danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, que es poguessin derivar de l'alteració, la pèrdua, el tractament, l'accés no autoritzat o l'ús il·lícit de la informació dels usuaris per part de tercers. L'usuari es compromet a mantenir les dades proporcionades al Responsable del fitxer degudament actualitzades. L'usuari es fa responsable dels danys i perjudicis que Repsol i/o tercers puguin patir com a conseqüència de la manca de veracitat, la inexactitud, la manca de vigència i l'autenticitat de les dades facilitades.

L'usuari pot exercitar, en qualsevol moment, el dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades personals, mitjançant comunicació remesa a Repsol, SA, Méndez Álvaro, 44, 28045, Madrid, o adreçada a sacportal@repsol.com.

VII.- Exclusió de garanties i responsabilitat

Repsol no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin comportar:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del Portal i/o dels seus serveis o continguts.
 • La falta d'utilitat, adequació o validesa del Portal i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
 • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts i/o serveis prestats a través del Portal que puguin produir alteracions al seu sistema informàtic (programari i maquinari) o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats per l'usuari.
 • La recepció, l'obtenció, l'emmagatzematge, la difusió o la transmissió, per part dels usuaris, dels continguts i la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial, marques, honor, intimitat personal i familiar, protecció de dades, imatge, propietat o qualsevol dret de tercers a conseqüència d'això.
 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les aquestes Condicions generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l'ordre públic, del Portal, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat, actualització i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al Portal i/o dels continguts.
 • L'incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del Portal.
 • Les opinions expressades pels usuaris als fòrums, xat i missatges d'opinió que es puguin habilitar a les diferents zones del Portal.
 • El coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del portal i dels serveis i/o continguts.

VIII.- Durada

La durada de la prestació del servei del web i dels serveis és de caràcter indefinit.

Sense perjudici d'això, Repsol es reserva el dret per interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Portal o de qualsevol dels serveis i/o continguts que l'integren, amb els mateixos termes que es recullen en la condició tercera.

IX.- Propietat Intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Portal són propietat de Repsol o de tercers, sense que es pugui entendre que l'ús o l'accés al Portal i/o als serveis atribueixi a l'usuari cap dret sobre les marques, els noms comercials i/o els signes distintius esmentats.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de Repsol o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l'usuari, en virtut del que estableix aquest Avís legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre els Continguts esmentats més enllà d'allò estrictament necessari per a l'ús correcte del Portal i dels serveis.

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat industrial i intel·lectual, en cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus drets legítims per la introducció d'un determinat contingut al Portal, haurà de notificar aquesta circumstància a Repsol i indicar-hi:

 • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptivament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l'interessat, ha d'indicar la representació amb què actua
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat industrial o intel·lectual i la seva ubicació al Portal.
 • Acreditació dels drets de propietat industrial o intel·lectual esmentats.
 • Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Les marques incloses al Portal es troben subjectes a la legislació aplicable en matèria de propietat industrial, i en queda prohibida la reproducció o l'ús sense l'autorització del titular.

Qualsevol citació o referència a drets de propietat Industrial de tercers inclosa al Portal implica un reconeixement per part de Repsol, a favor dels titulars, dels drets de propietat industrial i intel·lectual corresponents, i no n'implica la inclusió o referència al Portal l'existència de qualsevol dret o responsabilitat per part de Repsol sobre aquests drets, ja que se n'ha autoritzat la inclusió i la citació degudament, d'acord amb el que estipula la normativa vigent, i la inclusió esmentada no s'ha de considerar com un patrocini o recomanació per part de Repsol a les marques referides.

Els drets de propietat intel·lectual del web www.repsol.energyaixí com de qualsevol dels elements susceptibles de consideració d'obra sota la normativa de propietat intel·lectual, pertanyen únicament i exclusivament a Repsol, i és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual.

En qualitat de titular únic dels drets de propietat intel·lectual del Portal, correspon a Repsol l'exercici exclusiu dels drets derivats de la titularitat del lloc webwww.repsol.energyi, en conseqüència, atorgar qualsevol autorització per a l'exercici de tota activitat derivada dels drets d'explotació i, en particular, el dret de reproducció, el dret de comunicació pública, el dret de distribució, el dret de posada a disposició del públic o el dret de transformació, sigui quin sigui el format utilitzat.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de la seva responsabilitat exclusiva.

X.- Accessibilitat

Repsol desitja que totes les persones, independentment de la seva discapacitat, condició o equipament tecnològic puguin accedir al portal. Per això, ha pres diverses mesures:

 • Programació del lloc seguint la recomanació sobre els fulls d'estil en cascada, nivell 2, del W3C
 • Ordre lògic de presentació dels elements en pantalla
 • Text alternatiu a les imatges

XI.- Legislació aplicable i jurisdicció

Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española.

Repsol i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol qüestió que es pugui suscitar o acció que es pugui exercitar derivades de la prestació del servei del Portal i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, l'aplicació, el compliment o l'incompliment del que s'estableix aquí. En el supòsit que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Repsol i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Madrid.