Saltar al contenido

Accessibilitat

Repsol, en el seu compromís amb la societat, treballa per facilitar l'accés de tothom a repsol.com, independentment de les condicions:

 • D'entorn i tecnològiques (soroll, mala il·luminació, navegadors antics, connexions lentes)
 • Físiques (deficiències visuals, auditives, motrius, neurològiques i cognitives, de llenguatge o relacionades amb l'envelliment)              

El 2007 repsol.com es va renovar seguint els estàndards del Consorci World Wide Web (W3C): XHTML 1.0 i CSS 2.0.

El 2008 una mostra representativa de pàgines de repsol.com va ser sotmesa a una auditoria per determinar el seu grau d'accessibilitat segons els estàndards comunament acceptats. Com a patrons per mesurar l'accessibilitat es van agafar les Pautes d'Accessibilitat al Contingut al web (WCAG 1.0) definides per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del W3C. Aquestes pautes estan formades per una sèrie de punts de verificació que cal complir per aconseguir un entorn web accessible. L'auditoria la va dur a terme ADESIS, empresa membre del W3C des de l'any 2007.

repsol.com, el novembre de 2008, assolia els següents nivells de compliment:

 • A: 26,68 % 
 • AA: 31,22 % 
 • AAA: 32,93 %

Durant el 2009 repsol.com va redissenyar la secció d'informació corporativa, incorporant criteris d'accessibilitat web. En aquests moments es troba en procés d'auditoria.

El 2010, Repsol ha redissenyat la seva secció de Productes i Serveis.

El redisseny s'ha realitzat i definit d'acord amb les fases establertes dins de la metodologia anomenada Disseny Centrat en l'Usuari (DCU). D'aquesta forma, i seguint el que s'especifica en la norma ISO/IEC 9126, s'ha permès la participació d'usuaris finals a través de proves de test real. Aquest fet ha permès l'anticipació de futurs problemes d'interacció i la seva solució d'acord amb els estàndards d'usabilitat i experiència d'usuari.  

A més d'aquesta adaptació s'ha definit d'acord amb la norma "UNE 139803:2004, "Aplicacions informàtiques per a persones amb discapacitat. Requisits d'accessibilitat per a continguts al web", que estableix les característiques que han de complir els continguts disponibles mitjançant tecnologies web a Internet, perquè els puguin utilitzar la majoria de les persones, incloent-hi les persones amb discapacitat i persones d'edat avançada, de forma autònoma o mitjançant els ajuts tècnics pertinents. 

D'aquesta manera s'han implementat certs criteris d'accessibilitat i semàntica web per adaptar l'esmentada secció al nivell AA de les WCAG 1.0 i 2.0. Entre tots aquests criteris cal destacar els següents: 

 1. Organització de les pàgines en nivells d'encapçalaments estructurats jeràrquicament.   
 2. Encapçalaments i etiquetes que descriuen el tema o propòsit pertinent. 
 3. Existeix un mecanisme que permet saltar blocs de contingut que es repeteixen en múltiples pàgines web.   
 4. Alternatives correctes tant en imatges com en gràfics i infografies. 
 5. Marcatge semàntic i accessible als quadres utilitzats.   
 6. Estructuració lineal dels continguts de la pàgina. 
 7. Desenvolupament de programació de script no intrusiu.   
 8. El color no s'empra com l'únic mitjà visual per transmetre una informació. 
 9. Tota funcionalitat del contingut és operable a través d'una interfície de teclat. 
 10. Les pàgines web tenen títols que descriuen el seu tema o propòsit 
 11. El propòsit de cada vincle es pot determinar amb el text del vincle descontextualitzat.
 12. S'ha identificat correctament l'idioma de cada pàgina 
 13. La presentació visual del text i les imatges de text tenen una relació de contrast de com a mínim 5:1.   
 14. Ús d'unitats de mesura relatives. 
 15. Ús semàntic correcte d'elements textuals del portal en comptes d'imatges.   
 16. Existeix més d'un mitjà per localitzar una pàgina web dins d'una col·lecció de pàgines web, excepte quan la pàgina web és el resultat, o un pas, d'un procés.   

Actualment la secció es troba en procés de validacions finals i auditories.


Notes de premsa relacionades:

 • Repsol presenta el seu llibre blanc de la contractació de Persones amb Capacitats Diferents
 • Repsol, premiada per la seva política d'integració de persones amb discapacitat
 • Fundación Repsol lliura al Marroc material per a 200 persones discapacitades